Podmínky spolupráce

 Základní ustanovení a vymezení smluvních stran

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky"), které jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., stanovují práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb a prodeje elektronických knih ve formátu PDF, jinak řečeno E-booky nebo Ebooky (dále jen předmět koupě) v rámci webu www.lojdovale.cz
 2. Majitelem a provozovatelem webu www.lojdovale.cz je Lenka Lojdová (dále jen "Poskytovatel"), sídlem Lidéřovice 58, 38001, Dačice , IČ: 08238952. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: MÚ města Dačice.

 3. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která projevila zájem a uskutečnila objednávku v rámci poskytovaných služeb či prodeje elektronických knih Poskytovatele přímou domluvou nebo nepřímo - elektronicky prostřednictvím webových stránek www.lojdovale.cz pomocí objednávkového formuláře, kontaktního formuláře či jinou formou s Poskytovatelem.

 4. Službami (dále jen "Služby") se rozumí služba formou cvičení pod dohledem poskytovatele, poradenství ve výživě a poskytování konzultací v oblasti výživy a fitness. Poskytovatel se nepovažuje za lékaře. Je vzdělaným odborníkem přes pohybové a tělovýchovné aktivity (dále jen ”Cvičení”) a ve výživovém poradenství (dále jen "Poradenství"). Cvičení a poradenství pod dohledem Poskytovatele probíhá na vlastní odpovědnost Zákazníka. Poskytovatel pouze doporučuje skrze nejlepší vědomí a svědomí. Poskytovatel nenese odpovědnost vzhledem k žádné osobě ani bytosti, a to vzhledem k jakékoliv ztrátě, ujmě či zranění, způsobeným nebo údajně způsobeným přímo nebo nepřímo poskytovanými službami.

 5. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou platné tehdy, pokud nebyly mezi Zákazníkem a Poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky.

 

Smluvní vztah

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 2. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vzniká uskutečněním objednávky služby Zákazníkem a jejím přijetím Poskytovatelem. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat Zákazníkovi jím objednané služby a elektronické knihy a Zákazník je povinen uhradit jejich cenu.

 3. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku Zákazníka, pokud:

  • Zákazník již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb,

  • Poskytovatel má z informací a chování Zákazníka pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,

  • Poskytovatel má pochybnosti, zda má Zákazník opravdový zájem o čerpání služeb.

 4. V případě, že je Zákazník nezletilý, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce Zákazníka s poskytováním služeb.

 5. Zákazník si je vědom, že služby poradenství ve výživě a cvičení pod vedením Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav Zákazníka vyžaduje zvláštní výživový a pohybový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat Poskytovatele.

Průběh poskytování služeb

 1. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem blíže specifikovaným níže.

 2. Zákazník se zavazuje seriózně a férově spolupracovat s Poskytovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o jeho stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého poradenství a cvičení probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.

 3. I přesto, že Poskytovatel poskytne služby, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. To závisí na celé řadě faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou Poskytovatele (například vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle zákazníka dodržovat veškerá doporučení poradců a fitness trenérů aj.). Řádným dodržováním rad Poskytovatele se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku. V případě, že Zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

 5. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí Poskytovateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je Poskytovatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

Služby osobního fitness trenéra:

 1. Poskytovatel poskytuje trenérské a instruktorské a sestavuje on-line tréninkové plány na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
 1. Délka individuální lekce v rámci spolupráce je zpravidla 60 minut, pokud není domluveno jinak. 

 2. Zákazník si volí délku individuální docházky nebo počet jednotlivých lekcí osobného tréninku.

 3. Domluvená lekce je pro Zákazníka i Poskytovatele závazná.

 4. Pokud je Zákazník přihlášen na lekci, které se nezúčastní bez nebo s pozdní omluvou, bude po něm požadována refundace v podobě poplatku ve výši ceny jedné lekce. V případě, že poplatek Zákazník neuhradí bude mu zakázána možnost přihlásit se na lekce a nebo jeho další objednávka stornována.

 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit lekci v případě Zákazníkova pozdního příchodu na lekci o čas, o který se Zákazník opozdil.

 6. Pokud se Poskytovatel nemůže z jakéhokoliv důvodu domluvené lekce zúčastnit, je povinen Zákazníkovi tuto lekci nahradit v plném rozsahu v jiném domluveném termínu, zároveň je povinen svou nepřítomnost oznámit Zákazníkovi bez zbytečného prodlení. 

Služby výživového poradce:

 1. Poskytovatel poskytuje služby týkající se nutričního poradenství, a to zejm.: tvorba individuálního výživového plánu a on-line nutriční konzultace a to na základě akreditovaného kurzu s mezinárodní platností osvědčující odbornou způsobilost k vykonávané činnosti.

 2. Zákazník se zavazuje seriózně a férově spolupracovat s Poskytovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého poradenství probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.

 3. Služby poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách. Vyžaduje-li zdravotní stav klienta specifický výživový režim nebo užívání speciální doplňkové výživy, je klient povinen se předem o čerpání služeb poskytovatele poradit s lékařem a o těchto skutečnostech poskytovatele informovat.

 4. Služby poskytovatele nenahrazují standardní lékařskou péči. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli zdravotní komplikace a následky, které mohou být způsobené tím, že klient nevyhledal lékařskou péči v situaci, kdy to bylo vhodné, nutné nebo když mu to doporučil nutriční terapeut. Poskytovatel se také nezodpovídá za jakékoli újmy a následky způsobené tím, že klient nedodržoval pokyny lékařů, které se týkají nebo týkaly jeho zdravotního stavu.

 5. Pokud klient trpí potravinovou alergií, potravinovou intolerancí nebo jiným onemocněním ovlivňujícím výživový stav člověka, je povinen o tom předem informovat poskytovatele a pověřeného nutričního terapeuta. Při těchto onemocněních je klient rovněž povinen svůj stav a tato onemocnění vždy konzultovat se svým lékařem. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli následky, pokud tak klient neučiní.

 6. Poskytovatel je povinen poskytovat zákazníkovi služby odborně a pečlivě.

 7. Domluvená služba je pro Zákazníka i Poskytovatele závazná.

 8. Je zakázáno kopírovat, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo jakkoli komerčně využívat edukační materiály Poskytovatele určené pro Zákazníky výživového poradenství, ani jeho části bez souhlasu autora. Na všechny dokument a materiály se vztahuje autorské právo.

 

Objednávka elektronické knihy (knih)

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.lojdovale.cz.
 2. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webových stránek www.lojdovale.cz.
 3. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.
 4. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.lojdovale.cz, a že s nimi souhlasí.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Cena služeb a elektronických knih

1. Cenu služeb a elektronických knih a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2200690383 / 2010, vedený u Fio banky,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ThePay.

2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.[S16] 

3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

6. Do ceny Služeb Poskytovatele nejsou zahrnuty vstupy či časové permanentky do fitness centra, ve kterém probíhají poskytované služby v případě individuální lekce. 

7. Pokud Zákazník telefonicky či e-mailem zruší svoji účast na sjednané lekci min. 24 hodin předem, není povinen tyto služby hradit.

8. Pokud Zákazník telefonicky či e-mailem zruší svoji účast na sjednané lekci méně než 24 hodin předem, je povinen uhradit 50 % z objednané služby.

9. Pokud Zákazník telefonicky či e-mailem nezruší předem svoji účast na sjednané lekci, je povinen uhradit 100 % z objednané služby.

 

. Reklamace a stížnosti

 1. Vůči Poskytovateli, který Zákazníkovi poskytuje služby, je Zákazník oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu Poskytovatele.

 2. Reklamaci lze řešit písemnou formou reklamačního protokolu. Protokol se zasílá na adresu Lenka Lojdová, Lidéřovice 58, Dačice 38001.

 3. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se Zákazník a Poskytovatel písemně nedohodnou jinak.

 4. Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud Poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud Poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom Zákazníka informuje.

 5. Zákazník bere na vědomí, že dle Nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb., §1837 písm. j, d), nelze odstoupit od smlouvy. Výjimku tvoří pouze závažné zdravotní problémy (viz. bod 5.1. 2. – neplatí pro službu “tréninkový plán na míru”).

 6. Vrácení peněz za nevyužité Služby je možné v případě závažných zdravotních důvodů, které musíte doložit lékařskou zprávou. Tato zpráva musí dokazovat, že zdravotní stav Zákazníka nedovoluje nahradit si společná cvičení v některých z následujících měsíců.  Pokud nemoc či jiné zdravotní obtíže TRVALE znemožňují pokračovat ve cvičebním programu, budou z celkové předplacené částky odečteny absolvované lekce + 50% srážka ze zbývající částky ve prospěch Poskytovatele.

 

Osobní údaje

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

 

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.7.2021.